Activities
Activities
 • Programm Committee:
  • GOR16, Dresden 2016 (Program Chair: www.gor.de)
  • GOR15, Köln 2015 (Vice Program Chair: www.gor.de)
 • Workshop Programm Committee:
  • WEBET 2014 / Social Media 2014
 • Reviewer-Boards
  • HICSS 2014
  • GOR (since 2010)
  • L3T 2013    

 • E-Mentoring für Schülerinnen im MINT-Bereich
 • DIHK - Prüfungserstellungsausschuss Medien, Bonn
 • IHK - Prüfungsausschuss Medien, Chemnitz